REGULAMIN śWIADCZENIA USŁUG ATET EURO-TŁUMACZE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Biuro Tłumaczeń ATET EURO-TŁUMACZE zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług (redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzylnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych itp.).
2. Usługi wykonywane przez ATET EURO-TŁUMACZE są świadczone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz cennikiem.

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

1. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez ATET EURO-TŁUMACZE jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia na wykonanie tłumaczenia na formularzu ATET, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy; zlecenie zawierać musi oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście w siedzibie ATET EURO-TŁUMACZE, przesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Zleceniodawca zobowiązany jest na życzenie ATET EURO-TŁUMACZE przekazać również oryginał zlecenia.
2. Biuro ATET EURO-TŁUMACZE nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało od Zleceniodawcy zlecenia. Wyjątkiem są tłumaczenia dla tych Zleceniodawców, którzy podpisali z ATET EURO-TŁUMACZE umowę o stałej współpracy - na mocy tej umowy każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.
3. Na życzenie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem tłumaczenia ATET EURO-TŁUMACZE przekazuje Zleceniodawcy informację o cenie usługi, z zastrzeżeniem, że jest to zawsze cena jednostkowa (za jedną stronę standardową tłumaczenia pisemnego lub jedną godzinę tłumaczenia ustnego). ATET EURO-TŁUMACZE może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia pisemnego lub rzeczywisty czas trwania tłumaczenia ustnego, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi.

§ 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego, wydruku lub skanu. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem lub faksem albo skanem niskiej jakości, ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą - do podwyższenia ceny tłumaczenia o 20-50%.
2. ATET EURO-TŁUMACZE przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku Word for Windows lub - na życzenie Zleceniodawcy - w pliku tekstowym. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie, ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tłumaczenie jest przekazywane na wydruku.
3. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie ATET EURO-TŁUMACZE. Na życzenie Zleceniodawcy ATET EURO-TŁUMACZE może przesłać tłumaczenie pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca. Tłumaczenie nieuwierzytelnione ATET EURO-TŁUMACZE może przesłać Zleceniodawcy pocztą elektroniczną lub faksem - w zależności od życzenia Zleceniodawcy.
4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron standardowych w dostarczonym do tłumaczenia tekście, pod warunkiem ze dokument został dostarczony w postaci elektronicznej, w formacie tekstowym (na przykład MS Word). W pozostałych przypadkach (np. faks, skany dokumentów, pismo odręczne itp.) podstawą rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1800 znaków (łącznie ze spacjami),
5. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego jest liczba stron standardowych w już przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków (łącznie ze spacjami).
6. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony rozliczeniowej, obliczonej zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych - do 1 strony standardowej obliczonej zgodnie z § 3 ust. 5 regulaminu.
7. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia ATET EURO-TŁUMACZE dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych terminy realizacji ustalane są indywidualnie, natomiast dla tłumaczeń nieuwierzytelnionych wyróżnia się następujące tryby:
a) tryb zwykły - przekład do 5 stron standardowych dziennie
b) tryb ekspresowy - przekład od 6 do 10 stron w ciągu jednego dnia roboczego (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);
c) tryb superekspresowy - przekład powyżej 10 stron w ciągu jednego dnia roboczego oraz każde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).
Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
d) tryb wyjątkowy - tłumaczenia zlecane lub odbierane w dni ustawowo wolne od pracy (cena wyższa o 200% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym) - tryb ten jest dostępny po uzgodnieniu z ATET EURO-TŁUMACZE.
8. Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Zleceniodawcy do godz. 17:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba, że przyjęto inaczej. Termin realizacji zlecenia przyjętego po godzinie 15 jest liczony od godziny 9 następnego dnia roboczego.
9. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.
10. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, ATET EURO-TŁUMACZE nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. Elementy te będą odtwarzane i uwzględnione w tłumaczeniu po ustaleniu ze Zleceniodawcą. W porozumieniu ze Zleceniodawcą ATET EURO-TŁUMACZE ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.
11. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy ATET EURO-TŁUMACZE może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).
12. Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii. ATET EURO-TŁUMACZE, po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszcza możliwość okazania oryginału tekstu przy odbiorze tłumaczenia.
13. Wszystkie tłumaczenia nieuwierzytelnione są przez ATET EURO-TŁUMACZE archiwizowane i przechowywane przez okres co najmniej 3 miesięcy.
14. Zleceniodawcy, którzy korzystają z usług ATET EURO-TŁUMACZE, zobowiązują się przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa ATET EURO-TŁUMACZE z tłumaczami pisemnymi oraz ustnymi ATET EURO-TŁUMACZE pracującymi kiedykolwiek dla Zleceniodawcy.

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

1. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.
2. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, ATET EURO-TŁUMACZE może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.
3. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyższa o 50-100%. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków. W przypadku gdy klient zarezerwował tłumacza na określoną ilość godzin, biuro tłumaczeń ATET Euro - Tłumacze jest upoważnione do pobrania opłaty za ilość godzin zadeklarowaną przez Klienta w zleceniu.
4. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Warszawą Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.
5. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje ATET EURO-TŁUMACZE o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia.
6. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz - w miarę możliwości - listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.
7. Zleceniodawcy, którzy korzystają z usług ATET EURO-TŁUMACZE, zobowiązują się przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa ATET EURO-TŁUMACZE z tłumaczami ustnymi ATET EURO-TŁUMACZE pracującymi dla Zleceniodawcy.

§ 5 Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU 2002 Nr141, poz.1176) 1 stycznia 2003r lub art. 556 i 576 kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

§ 6 Poufność

1. ATET EURO-TŁUMACZE zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

§ 7 Odpowiedzialność

1. ATET EURO-TŁUMACZE nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które ATET EURO-TŁUMACZE nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
2. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi ATET EURO-TŁUMACZE .
3. ATET EURO-TŁUMACZE nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.


§ 8 Zasady dokonywania płatności

1. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie rachunku wystawionego przez ATET EURO-TŁUMACZE. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie ATET EURO-TŁUMACZE lub przelewem na numer konta podany na rachunku. Termin płatności mija w siódmym dniu po dniu wystawienia rachunku.
2. W przypadku płatności dokonywanej przelewem Zleceniodawca w opisie przelewu musi napisać nr Zlecenia, którego dotyczy dany przelew.
3. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością ATET EURO-TŁUMACZE do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
4. Jeśli rachunek jest wysyłany do Zleceniodawcy pocztą, Zleceniodawca jest zobowiązany odesłać podpisaną czytelnie kopię rachunku.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności ATET EURO-TŁUMACZE ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
6. ATET EURO-TŁUMACZE zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. ATET EURO-TŁUMACZE może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między ATET EURO-TŁUMACZE a Zleceniodawcą.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Przydatne dokumenty:
Regulamin świadczenia usług
Pełny cennik usług tłumaczeniowych
Formularz zlecenia usługi
Dokumenty
specjalistyczne
certyfikaty instrukcje
umowy, kontrakty
Korespondencja
Błyskawicznie
przetłumaczymy pocztę
elektroniczną, faksy.
Oprogramowanie
Programy użytkowe, gry,
pliki pomocy, strony www.
Świat
Stanie przed tobą otworem.
Nie zwlekaj! Czekamy na
Ciebie!